Sieci i przyłącza

Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej: 

To odcinek podziemnego rurociągu biegnącego od studni rewizyjnej do sieci miejskiej. 

Najczęściej przyłącze jest wykonywane z rur kamionkowych lub PVC w zakresie średnic 150-250, układanych w obsybce piaskowej z zaprojektowanym spadkiem wyrażonym w procentach.

Pozostałe rury biegnące od budynku do studzienki rewizyjnej są nazywane instalacja kanalizacyjną, deszczową. Jeśli głębokość posadowienia budynku nie pozwala odprowadzić ścieków grawitacyjnie stosuje się przepompownie.

Przyłącza wodociągowe:

To odcinek rurociągu biegnącego od wpięcia w sieć wodociągową do punktu pomiarowego – czyli wodomierza. Lokalizacja wodomierza może być wewnątrz budynku lub w studni wodomierzowej. Lokalizacja punktu pomiarowego podlega uzgodnieniu z miejscowym przedsiębiorstwem wodociągowym.

Rurociągi będące za wodomierzem, mimo, że często biegną na zewnątrz budynku nie są już przyłączem, a instalacją. Podlegają innym procedurom formalno–prawnym.

Najczęściej wykonywane z rur PEHD w zakresie średnic 32-110. 

Sieci wodno-kanalizacyjne:

To odcinki podziemnych rurociągów biegnących od wodociągowej sieci magistralnej lub kolektora kanalizacji sanitarnej. 

Najczęściej wykonywane z rur kamionkowych, ciśnieniowych rur PVC lub PEHD w zakresie średnic 110-500.

Podziemny zbiornik retencyjny: 

Podziemny zbiornik retencyjny to najczęściej prefabrykowany zbiornik żelbetowy o poj. 10 mwyposażony w przelew awaryjny, osadnik piasku i ewentualnie punkt poboru wody deszczowej na cele gospodarcze lub nawadniające.

System rozsączania wody deszczowej: 

Najczęściej jest to podziemny układ koszy lub tuneli wykonanych z tworzywa z dużą ilością perforacji umieszczonych w  żwirowej zasypce frakcji 31 mm. 

Celem takiego układu jest zretencjonowanie wody deszczowej i późniejsze samoczynne rozsączenie wody w gruncie rodzimym.

Studnie chłonne: 

To najstarszy sposób na zagospodarowanie wody deszczowej.

Najczęściej wykonywane jako studnie betonowe z kręgów fi 1500 mm.

Zasypane od środka i na zewnątrz warstwami żwiru rzecznego o różnych frakcjach celem stworzenia tzw. filtru żwirowego.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków: 

To podziemny ukkład zbiorników lub jeden zbiornik wielokomorowy, w których następują biologiczne reakcje prowadzące do oczyszczenia ścieków bytowych. 

Głównym założeniem dla budowy biologicznych oczyszczalni ścieków jest taki dobór parametrów fizycznych, aby stworzyć optymalne warunki dla rozwoju mikroorganizmów, które rozkładają ścieki bytowe i powodują ich oczyszczenie. W takich warunkach sprawność tzw. bioreaktora jest najwyższa. 

Podziemne zbiorniki przeciwpożarowe:

To układ kilku lub kilkunastu żelbetonowych zbiorników podziemnych o pojemności 10m3 każdy.

Zbiorniki spięte są dnami z kolektorami dolotowymi hydroforowni naziemnej poprzez tzw. pompę zalewową.

Rozwiązanie to jest tańsze i trwalsze niż tradycyjne stalowe zbiorniki naziemne.

Nawierzchnie utwardzone: 

Utwardzenie nawierzchni dróg i chodników polega na wykonaniu:

  • odpowiedniej głębokości koryta,
  • zastabilizowanie gruntu rodzimego cementem,
  • zasypanie i zagęszczenie kruszywa drogowego.

Na tak przygotowanej podbudowie i po wykonaniu badań nośności gruntu możemy układać nawierzchnię.