Polityka Prywatności (art. 13 RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Intelpalst Sp. z o.o
  Ul.Robotnicz 68 a
  53-608 Wrocław
 2. Kontakt
  e-mail: biuro@intelpalst.pl
  adres pocztowy: ul. Robotnicza 68 A ; 53-608 Wrocław
 3. Cel przetwarzania danych osobowych.
  Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

  1. przygotowanie oferty
  2. przyjęcia zamówienie, zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług)
  3. dochodzenie roszczeń;
  4. prowadzenie wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa;
  5. archiwizacja danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji;
  6. przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje;
 4. Przetwarzane jest następująca kategoria danych:
  • przetwarzamy tylko te dane , które nam Państwo udostępniliście,
  • dane kontaktowe – imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania,
  • dane rozliczeniowe umowy i dane płatnicze
 5. Odbiorcy Danych
  Państwa dane mogą zostać przekazane:

  1. Podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
  2. Firmie księgowej
  3. Firmie informatycznej
  4. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 6. Okres przechowywania
  Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Informacja o dobrowolności podania danych
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przez Intelpalst Sp.z o.o.
 9. Gwarancja poufności danych.
  Gwarantujemy Państwu, że powierzone nam dane osobowe przechowywane są z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Powierzone nam dane są poufne.